Liturgické čtení

12. 4. 2009 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ježíš musel vstát z mrtvých.


1. čtení: Sk 10, 34a. 37-43

Žalm: Žl 118 (117), 1-2. 16ab+17. 22-23 Odp.: 24

2. čtení: Kol 3, 1-4

Evangelium: Jan 20, 1-9

 

Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili."
Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel.
Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých.

Sdílet

Komentáře

floweret Jo, musel zemřít... Ale proč? Víme vlastně, proč Bůh musel tak trpět?<br />
Římanům 3:23  všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy...<br />
Římanům 1:18  Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí...<br />
Kdo zhřešil, na tom je Boží hněv... takže odsouzení.. a je to dost spravedlivé.. Asi by to chtělo ty hříchy odpustit a očistit..<br />
Židům 9:22  ... bez vylití krve není odpuštění.<br />
Hmmm.. kdo z nás bude prolévat krev? A můžeme vůbec? Nejsme čistou, bezhříšnou obětí, tak nemůžeme platit svou krví za hříchy... Bůh to vymyslel lépe.. My bychom nikdy nemohli zaplatit za naše provinění.<br />
Dal Beránka, na který shrnul všechen svůj hněv, hříchy světa, naše nemoci, nevěrnost, nepravost... Zaplatil tu cenu, kterou nemohl splatit nikdo jiný.<br />
Galatským 3:13  Ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, neboť je psáno: `Proklet je každý, kdo visí na dřevě´.<br />
Titovi 2:14  On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu<br />
Izajáš 53:5-7 Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel.<br />
Takže, když Ježíš to vše vzal na sebe, co my s tím?... Máme mu věřit.. spoléhat se na Něj, na Jeho dílo, ne na svoje skutky...<br />
Galatským 3:10- 11 Ti však, kteří spoléhají na skutky zákona, jsou pod kletbou, neboť stojí psáno: `Proklet je každý, kdo nezůstává věren všemu, co je psáno v zákoně, a nečiní to.´Je jasné, že nikdo není před Bohem ospravedlněn na základě zákona, neboť čteme: `Spravedlivý bude živ z víry.´<br />
Efezským 2:8-9 Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.<br />
Římanům 10:9  Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.<br />
Chvála Pánu Ježíši Kristu, že to smíme vědět... že se to vlastně všechno dělo jen pro to, abychom měli věčný život v Něm... to říká Písmo... a říká toho víc... tak ho čtěme...

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka