Liturgické čtení

12. 4. 2009 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ježíš musel vstát z mrtvých.


1. čtení: Sk 10, 34a. 37-43

Žalm: Žl 118 (117), 1-2. 16ab+17. 22-23 Odp.: 24

2. čtení: Kol 3, 1-4

Evangelium: Jan 20, 1-9

 

Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili."
Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel.
Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých.

Zobrazeno 1489×

Komentáře

floweret

Jo, musel zemřít... Ale proč? Víme vlastně, proč Bůh musel tak trpět?<br />
Římanům 3:23  všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy...<br />
Římanům 1:18  Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí...<br />
Kdo zhřešil, na tom je Boží hněv... takže odsouzení.. a je to dost spravedlivé.. Asi by to chtělo ty hříchy odpustit a očistit..<br />
Židům 9:22  ... bez vylití krve není odpuštění.<br />
Hmmm.. kdo z nás bude prolévat krev? A můžeme vůbec? Nejsme čistou, bezhříšnou obětí, tak nemůžeme platit svou krví za hříchy... Bůh to vymyslel lépe.. My bychom nikdy nemohli zaplatit za naše provinění.<br />
Dal Beránka, na který shrnul všechen svůj hněv, hříchy světa, naše nemoci, nevěrnost, nepravost... Zaplatil tu cenu, kterou nemohl splatit nikdo jiný.<br />
Galatským 3:13  Ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, neboť je psáno: `Proklet je každý, kdo visí na dřevě´.<br />
Titovi 2:14  On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu<br />
Izajáš 53:5-7 Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel.<br />
Takže, když Ježíš to vše vzal na sebe, co my s tím?... Máme mu věřit.. spoléhat se na Něj, na Jeho dílo, ne na svoje skutky...<br />
Galatským 3:10- 11 Ti však, kteří spoléhají na skutky zákona, jsou pod kletbou, neboť stojí psáno: `Proklet je každý, kdo nezůstává věren všemu, co je psáno v zákoně, a nečiní to.´Je jasné, že nikdo není před Bohem ospravedlněn na základě zákona, neboť čteme: `Spravedlivý bude živ z víry.´<br />
Efezským 2:8-9 Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.<br />
Římanům 10:9  Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.<br />
Chvála Pánu Ježíši Kristu, že to smíme vědět... že se to vlastně všechno dělo jen pro to, abychom měli věčný život v Něm... to říká Písmo... a říká toho víc... tak ho čtěme...

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka