Sv. Lukáš

18. 10. 2010 0:04
Rubrika: svatí

evangelista a žák sv. Pavla; patron lékařů a chirurgů, ale také umělců, zejména malířů, a jeden z patronů města Padovy


 

O životě a osobnosti evangelisty sv. Lukáše se zachovalo jen velmi málo zpráv. Víme o něm, že byl lékařem a pocházel nejspíše ze syrské Antiochie. Stal se žákem sv. Pavla, který o něm ve svých listech Římanům mluví jako o „našem milém Lukáši, lékaři”. Sv. Pavla doprovázel na jeho druhé apoštolské cestě (kolem roku 50) z Troady do Filip. Ve Filipách asi šest let (51–57) upevňoval křesťanské učení a na jaře roku 58 se opět připojil ke sv. Pavlovi, kterého pak následoval i na jeho dalších cestách. Šel s ním do Jeruzaléma, kde se setkal s apoštolem Jakubem a s jeruzalémskými staršími, a doprovázel jej i do římského vězení. Během následujícího dvouletého pobytu v Římě (61–63) se setkal s evangelistou Markem. Sv. Lukáš byl jediným, kdo v Pavlově blízkosti zůstal i před jeho smrtí při druhém věznění v Římě (66–67). Po Pavlově smrti hlásal dále evangelium, snad v Dalmácii, Galii, Itálii a Makedonii či v Achaji nebo v Egyptě. Pravděpodobně zemřel v Achaji přirozenou smrtí.

V Římě se jeho svátek slaví už od 9. století.

Hrob sv. Lukáše se nachází v kostele sv. Justiny v Padově, kam byly jeho ostatky neznámo kdy převezeny z Konstantinopole. Avšak jeho lebka je uchovávána v katedrále sv. Víta v Praze. V polovině 14. století ji totiž získal císař Karel IV. a svěřil ji metropolitní kapitule Svatovítské katedrály. Od té doby lebka tvoří součást Svatovítského pokladu.

Podle prvokřesťanské tradice je sv. Lukáš autorem třetího evangeliaSkutků apoštolů, které jsou jakýmsi pokračováním evangelia. Obě tyto novozákonní knihy, které byly sepsány vytříbenou řečtinou asi mezi léty 75–80, zdůrazňují, že Boží milosrdenství a poselství spásy jsou otevřeny pro všechny společenské vrstvy a pro všechny národy. Při psaní evangelia byl Lukáš ovlivněn sv. Pavlem a nejspíše znal i Markovo evangelium. Lukášovo evangelium bylo původně určeno řeckému a syrskému obyvatelstvu, tedy lidem, mezi nimiž misijně působil sv. Pavel. Více než ostatní evangelisté si Lukáš všímá postavení žen, a především Panny Marie, a zachycuje také příběhy z Ježíšova dětství. Jako jediný evangelista právě sv. Lukáš popisuje setkání učedníků s Ježíšem na cestě do Emaus.

Sv. Lukáš byl povoláním lékař a takto – s taškou s chirurgickými nástroji - je také zachycen na svém nejstarším dochovaném vyobrazení v římských katakombách (7. stol.).

Podle pozdější legendy byl malířem, který vytvořil obraz Panny Marie s Ježíškem, je mu připisováno autorství několika takových obrazů (mj. ikona Panny Marie v bazilice Santa Maria Maggiore v Římě).

Ve výtvarném umění bývá zobrazován s perem a knihou nebo svitkem (což jsou atributy všech evangelistů) a s okřídleným býkem, který symbolizuje sv. Lukáše proto, že jeho evangelium začíná zprávou o Zachariášově oběti a býk byl pro Židy obětním zvířetem.

 

Modlitba ke sv. Lukáši:

Bože, tys povolal svatého Lukáše, aby svým kázáním i tím, co napsal, hlásal nezměrné bohatství tvé milosrdné lásky; prosíme tě, dej, aby ti, kdo přijali víru, vytvářeli jednotu srdce i ducha, a aby všichni lidé uviděli tvou spásu. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka