Můj Bůh je záštita moje

3. 4. 2012 5:23

Úterý Svatého týdne mělo název Šedé úterý.


1. čtení - Iz 49,1-6
Slyšte mě, ostrovy, daleké národy, dávejte pozor! Hospodin mě povolal z života mateřského; od nitra mé matky připomínal moje jméno. Učinil má ústa ostrým mečem, skryl mě ve stínu své ruky. Udělal ze mne výborný šíp, ukryl mě ve svém toulci. Řekl mi: "Ty jsi můj služebník, Izrael, v tobě se oslavím." Já jsem však řekl: "Nadarmo jsem se namáhal, svou sílu jsem vydal pro nicotný přelud." A přece: U Hospodina je mé právo, můj výdělek u mého Boha. A nyní praví Hospodin, který mě vytvořil jako svého služebníka už v životě matky, abych k němu přivedl Jákoba nazpět, byť i nebyl shromážděn Izrael. Stal jsem se váženým v Hospodinových očích, můj Bůh je záštita moje. On dále řekl: "Nestačí, abys byl mým služebníkem, který má pozvednout Jákobovy kmeny a přivést zpátky ty z Izraele, kdo byli ušetřeni; dal jsem tě za světlo pronárodům, abys byl spása má do končin země."

Všechno působení proroků se zdá být marné. Ale nakonec se ukáže, že to mělo smysl.  Proroci, přestože mnoho nezmohli, ukazují dál, za obzor svého života. Jejich slovo se stává setbou. Jejich slovo mělo smysl! Dodnes z něj můžeme žít a vycházet. Jejich vize se naplnily způsobem který nemohli tušit. Příchodem Božího Syna Ježíše Krista! Jejich slovo se naplnilo jinak než tušili a viděli.
Také já si dnes mohu - spolu s Ježíšem - uvědomit, že se v mém životě chce Bůh oslavit a že v každém okamžiku, byť je sebevíc trýznivý navenek či v nitru, 
platí: "můj Bůh je mou silou" (mým štítem, mou záštitou)... 

Evangelium - Jan 13,21-33.36-38
Když to Ježíš řekl, v hlubokém zármutku dosvědčil: "Amen, amen, pravím vám, jeden z vás mě zradí."Učedníci se dívali jeden na druhého v nejistotě, o kom to mluví. Jeden z učedníků, kterého Ježíš miloval, byl u stolu po jeho boku. Na toho se Šimon obrátil a řekl: "Zeptej se, o kom to mluví!" Ten učedník se naklonil těsně k Ježíšovi a zeptal se: "Pane, kdo to je?" Ježíš odpověděl: "Je to ten pro koho omočím tuto skývu chleba a podám mu ji." Omočil tedy skývu, vzal ji a dal Jidášovi Iškariotskému, synu Šimonovu. Tehdy, po té skývě vstoupil do něho satan. Ježíš mu řekl: "Co chceš učinit, učiň hned!" Nikdo u stolu nepochopil, proč mu to řekl. Protože měl Jidáš u sebe pokladnici, domnívali se někteří, že ho poslal nakoupit, co potřebují na svátky, nebo dát něco chudým. Jidáš přijal skývu, a hned vyšel ven. byla noc. Když Jidáš vyšel ven, Ježíš řekl: "Nyní byl oslaven Syn člověka a Bůh byl oslaven v něm; Bůh jej také oslaví v sobě a oslaví jej hned. Dítky, ještě jen krátký čas jsem s vámi. Budete mě hledat, a jako jsem řekl Židům, tak nyní říkám i vám: Kam já odcházím, tam vy přijít nemůžete.
Šimon Petr mu řekl: "Pane, kam odcházíš?" Ježíš odpověděl: "Kam já jdu, tam mne nyní následovat nemůžeš; budeš mne však následovat později."Šimon Petr mu řekl: "Pane, proč tě nemohu nyní následovat?" Svůj život za tebe položím." Ježíš odpověděl: "Svůj život za mne položíš? Amen, amen, pravím tobě: Než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš."

Jidáš nemůže zůstat v kruhu přátel už proto, že přijal sousto přátelství a přitom přátelství odmítl:"Hned odešel. Byla noc" - noc lži, nenávisti, která člověka vyhání do samoty, noc satana.
Bojíš se noci? Je v tobě toto tušení vlastních temnot?
Zakoušíš neutišitelnou žízeň po tom, aby ses prosadil/a za každou cenu?
Každý člověk má (či měl) svůj stín, schopnost "jidášské" zrady. Neboj se, lze to proměnit
Ale bez síly vycházející z Ježíšova utrpení a vzkříšení a bez přítomnosti Ducha Svatého by nikdo nedokázal Krista následovat.  

Nabídka k poslechu:
Nežne zlomený od Rieky života
Z kríže tvoj hlas volá ma 
pozýva na kolená...

Zobrazeno 1827×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka