Nalomenou třtinu nedolomí

2. 4. 2012 0:00

Dnes je pondělí Svatého týdne.


Tomuto dni se říkává někde Modré pondělí, někde Žluté pondělí.

1.čteníIz 42,1-7
"Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pronárodům. Nekřičí a hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Soud vyhlásí podle pravdy. Neochabne, nezlomí se, dokud na zemi soud nevykoná. I ostrovy čekají na jeho zákon." Toto praví Bůh Hospodin, který stvořil nebesa a roztáhl je, zemi překlenul i s tím, co na ní vzchází, jenž dává dech lidu na ní a ducha těm, kdo po ní chodí: "Já Hospodin jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku; budu tě opatrovat, dám tě za smlouvu lidu a za světlo pronárodům, abys otvíral slepé oči, abys vyváděl vězně ze žaláře, z věznic ty, kdo sedí v temnotě. 

Boží Syn nás učí svým postojem, abychom v pronásledování, nesnázích a překážkách života konali dobro. On ve své pokoře už nepřesvědčoval ty, kteří ho nenáviděli. Uzdravoval zlomené na duchu, ty, kteří v něho doufali. Učme se i dnes s láskou posloužit druhým navzdory svým nedostatkům nebo nepříjemnostem, jež nás dostihnou.
Také Ježíše můžeme prosit ve svých potřebách, zvláště když sami vnímáme malou lásku, víru a naději - vždyť on nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot nedohasí.

Dobrotivý Ježíši, dej nám do srdce svého Ducha, ať zlo překonáváme láskou. Amen.
(podle P.Josefa Michalčíka, CSsR) 
 

Evangelium - Jan 12,1-11  
Šest dní před velikonocemi přišel Ježíš do Betanie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých. Připravili mu tam večeři; Marta při ní obsluhovala a Lazar byl jeden z těch, kteří byli s Ježíšem u stolu.Tu vzala Marie libru drahého oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti. Jidáš Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který jej měl zradit, řekl:"Proč nebyl ten olej prodán za tři sta denárů a peníze dány chudým?" To řekl ne proto, že by mu záleželo na chudých, ale že byl zloděj: měl na starosti pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo. Ježíš řekl: "Nech ji, uchovala to ke dni mého pohřbu! Chudé máte vždycky s sebou, ale mne nemáte vždycky."
Velký zástup Židů se dověděl, že tam Ježíš je; a přišli nejen kvůli němu, ale také aby viděli Lazara, kterého vzkřísil z mrtvých. Proto se velekněží uradili, že zabijí i Lazara; neboť mnozí Židé kvůli němu odcházeli a věřili v Ježíše.

Marta dává vůni svých starostlivých skutků, Marie dává bohatství vůně něžnosti a pozornosti. Lazar pouze "je" s Ježíšem (to je tak netypická pozice pro chlapskou víru, ale na druhou stranu je to prostor pro bezeslovnou účast a ticho...) 
Ježíš je zde se svými přáteli jako doma.
Jidášovo slovo vychází ze srdce naplněného zlobou;velekněží jsou rovněž plni zloby.
Jak vstoupím do dnešního evangelního příběhu já? Jako Ježíšův přítel nebo nepřítel?
Jsem plný lásky a sochoty ke službě nebo jsem snad naplněn nepoctivostí, pokrytectvím a nenávistí?
Ještě je čas k tomu, abych uvěřil Ježíši a obrátil se... 

Nabídka pro poslech:
Hosanna od skupiny s příznačným jménem
Nalomená třtina

Zobrazeno 2414×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka