Nalomenou třtinu nedolomí

2. 4. 2012 0:00

Dnes je pondělí Svatého týdne.


Tomuto dni se říkává někde Modré pondělí, někde Žluté pondělí.

1.čteníIz 42,1-7
"Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pronárodům. Nekřičí a hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Soud vyhlásí podle pravdy. Neochabne, nezlomí se, dokud na zemi soud nevykoná. I ostrovy čekají na jeho zákon." Toto praví Bůh Hospodin, který stvořil nebesa a roztáhl je, zemi překlenul i s tím, co na ní vzchází, jenž dává dech lidu na ní a ducha těm, kdo po ní chodí: "Já Hospodin jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku; budu tě opatrovat, dám tě za smlouvu lidu a za světlo pronárodům, abys otvíral slepé oči, abys vyváděl vězně ze žaláře, z věznic ty, kdo sedí v temnotě. 

Boží Syn nás učí svým postojem, abychom v pronásledování, nesnázích a překážkách života konali dobro. On ve své pokoře už nepřesvědčoval ty, kteří ho nenáviděli. Uzdravoval zlomené na duchu, ty, kteří v něho doufali. Učme se i dnes s láskou posloužit druhým navzdory svým nedostatkům nebo nepříjemnostem, jež nás dostihnou.
Také Ježíše můžeme prosit ve svých potřebách, zvláště když sami vnímáme malou lásku, víru a naději - vždyť on nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot nedohasí.

Dobrotivý Ježíši, dej nám do srdce svého Ducha, ať zlo překonáváme láskou. Amen.
(podle P.Josefa Michalčíka, CSsR) 
 

Evangelium - Jan 12,1-11  
Šest dní před velikonocemi přišel Ježíš do Betanie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých. Připravili mu tam večeři; Marta při ní obsluhovala a Lazar byl jeden z těch, kteří byli s Ježíšem u stolu.Tu vzala Marie libru drahého oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti. Jidáš Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který jej měl zradit, řekl:"Proč nebyl ten olej prodán za tři sta denárů a peníze dány chudým?" To řekl ne proto, že by mu záleželo na chudých, ale že byl zloděj: měl na starosti pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo. Ježíš řekl: "Nech ji, uchovala to ke dni mého pohřbu! Chudé máte vždycky s sebou, ale mne nemáte vždycky."
Velký zástup Židů se dověděl, že tam Ježíš je; a přišli nejen kvůli němu, ale také aby viděli Lazara, kterého vzkřísil z mrtvých. Proto se velekněží uradili, že zabijí i Lazara; neboť mnozí Židé kvůli němu odcházeli a věřili v Ježíše.

Marta dává vůni svých starostlivých skutků, Marie dává bohatství vůně něžnosti a pozornosti. Lazar pouze "je" s Ježíšem (to je tak netypická pozice pro chlapskou víru, ale na druhou stranu je to prostor pro bezeslovnou účast a ticho...) 
Ježíš je zde se svými přáteli jako doma.
Jidášovo slovo vychází ze srdce naplněného zlobou;velekněží jsou rovněž plni zloby.
Jak vstoupím do dnešního evangelního příběhu já? Jako Ježíšův přítel nebo nepřítel?
Jsem plný lásky a sochoty ke službě nebo jsem snad naplněn nepoctivostí, pokrytectvím a nenávistí?
Ještě je čas k tomu, abych uvěřil Ježíši a obrátil se... 

Nabídka pro poslech:
Hosanna od skupiny s příznačným jménem
Nalomená třtina

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka