Petrův stolec

22. 2. 2013 0:01
Rubrika: události

Dnešní svátek se týká památky biskupské katedry Kristova náměstka.


Zprvu jejím místem bylo syrské hlavní město Antiochie a teprve později přesídlil Petr do Říma, střediska tehdejší kultury, aby odtud vládl Kristus.
Biskupský stolec (katedra, sedes) je symbolem učitelského, kněžského a pastýřského poslání. Stolec sv. Petra označuje mimořádný úkol, který Pán Ježíš svěřil Petrovi k zachování víry a jednoty božího lidu. Nejde tedy o vlastní hmotný stolec (sedes v katedrále), místo odkud biskup učí, ale o skutečnost, že sv. Petr a jeho následovníci se stali na římském biskupském stolci hlavou apoštolského sboru a předními pastýři celé Církve.
Svátek Stolce sv. Petra se slavil v Církvi už ve 4. století a to 22. února. Podle tradice to byl den, kdy se sv. Petr ujal římské církevní obce. Později se z praktických důvodů (kvůli postu) přeložil svátek "římského stolce sv. Petra" na 18. ledna. Ponechal se však i 22. únor, ale jako méně významná připomínka "antiochijského stolce sv. Petra", na památku působení sv. Petra v Antiochii. Liturgická obnova po 2. vatikánském koncilu odstranila tuto dvojakost a znovu uvedla původní jediný svátek "Stolce sv. Petra" na dnešní den.

»Vy jste se mnou až do nynějška vytrvali v mých zkouškách. A já vám odkazuji královskou vládu, jako mně ji odkázal můj Otec, takže budete jíst a pít u mého stolu v mém království, sedět na trůně a soudit dvanáct izraelských kmenů. Šimone, Šimone, satan si vyžádal, aby vás směl protříbit jako pšenici; ale já jsem za tebe prosil, aby tvoje víra nezanikla. A ty potom, až se obrátíš, utvrzuj své bratry.« (Lk 22,28–32)

Obsah svátku
Sv. Cyprián ve 3. stol. napsal: "Je jeden Bůh, jeden Kristus, jedna Církev a jeden stolec založený na Petrovi Kristovým slovem." (Ep. 43,5)
Podobně se vyjádřil jiný starokřesťanský autor:"V měste Římě byl svěřen prvnímu Petrovi biskupský stolec, na němž seděl Petr, hlava všech apoštolů,... a tímto jedním stolcem se zachovává jednota všech" (De Schismate Donatistarum, II, 2; PL 11,947)

Ježíš z rozhodnutí Otce jako hlava a zakladatel své církve pro ni ustanovil z právnického pohledu směrodatné vedení. Dvě místa Nového zákona mluví o založení církve vedené jedním, a to konkrétním člověkem. Prvním místem je příslib, kterému předchází Ježíšova otázka k apoštolům: "Za koho mě pokládáte vy?" Petr v horlivosti odpověděl za všechny: "Ty jsi Mesiáš," tedy ten, kterého předpověděli proroci. A k tomu dodal: "Syn Boha živého." Toto vyznání víry v Kristovu Božskou přirozenost nepocházelo z lidského poznání, jak Ježíš řekl, ale vyšlo od Otce, proto ukazuje na Petrovo vyvolení (srov. Mt 16,13-17).
Ježíš pak na Petrovo vyznání odpovídá: "A já ti říkám: Ty jsi Petr Skála a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království; co svážeš na zemi, bude svázáno v nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno v nebi" (Mt 16,18-19). Toto místo nám ukazuje Petrův úřad s všeobecnou mocí rozhodovat. To, že církev svěřená Petrovi a na něm vybudovaná jako na pevné skále nezanikne, znamená pokračování Petrova úřadu i po jeho smrti.

Uvedení Petra do úřadu se událo u Tiberiadského jezera. Na Petrovo vyznání lásky Ježíš odpovídal:"Pas moje beránky!" "Pas moje ovce!" (Jan 21,16). Dříve Ježíš v podobenství uváděl sám sebe jako dobrého pastýře, který dává život za své ovce. K podobenství použil aktuálního povolání, které mělo své riziko. U Tiberiadského jezera Ježíš předal vedení církve jako pastýřský úřad Petrovi a tím i jeho nástupcům, neboť jemu zároveň předpověděl smrt. Ovce a beránci představují celé stádo, tedy všechny, kdo přijmou Krista. Všichni zde na zemi jsme střídáni dalšími generacemi. Trvání církve, předpověděné v evangeliu (Mt 16,18), však platí. Její vedení je vázáno vždy na stále nově nastupujícího pastýře všech. Jeho hodnost a funkce má sloužit k zachování čistoty a bohatství víry a jednoty.

Za Benedikta XVI. a za volbu nového papeže se modleme:
Všemohoucí Bože, tys založil svou církev na pevné skále Petrova vyznání; chraň ji a nedopusť, aby se zmítala uprostřed bouří a zmatků. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Zdroj:
http://catholica.cz/?id=593
http://www.katolici.szm.com/ZIVOTOPISY/Februar/Stolec_Petra.html
Podívejte se také na prezentaci.

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka