Svátek sv. archandělů

29. 9. 2015 8:30
Rubrika: svatí

Dnes slavíme svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela...

archandělé

zdroj: autor neznámý - www.vjeraidjela.com

Víme ale dobře, kdo je anděl?
V dnešní době se andělům věnuje mnoho publikací a přednášek. Je třeba na to ale dát velký pozor. Existují různé andělské terapie, vykládání andělských karet, zjevování se andělů a různé formy komunikace s nimi, které nejsou v souladu s křesťanskou vírou.

Na téma: "Není anděl jako anděl" bude hovořit sestra Veronika Barátová z Komunity Blahoslavenství (autorka stejnojmenné knihy) už tento čtvrtek v předvečer památky svatých andělů strážných
1. 10. 2015 v 19h
v sále Komunitního centra Matky Terezy
v Praze na Hájích

Pozvánka na přednášku

 

Kdo je to tedy anděl a archanděl?

Je třeba vědět, že název "anděl" označuje službu, ne přirozenost. Neboť tito blažení duchové v nebeské vlasti jsou sice vždycky duchové, ale nemohou se vždycky nazývat anděly; anděly jsou jen tehdy, když se jejich prostřednictvím něco oznamuje. Ti, kteří vyřizují poselství méně významné, se nazývají andělé, ti, kteří přinášejí poselství velmi důležité, archandělé.

Proto nebyl poslán k Panně Marii jakýkoli anděl, ale archanděl Gabriel; slušelo se totiž, aby byl vybrán k této službě anděl nejvyššího řádu, protože měl zvěstovat událost, která převyšovala všechno.

A někteří se také označují vlastními jmény, aby bylo z názvu zřejmé, jaká je jejich činnost. ...protože přicházejí k nám konat nějakou službu, mají u nás podle svých úkolů také jména.

Michael znamená "Kdo je jako Bůh?",

Gabriel "Bůh ukázal svou sílu",

Rafael "Bůh uzdravil".


A kdykoli se v něčem zvlášť projevuje podivuhodná moc, uvádí se, že je poslán Michael, aby se poznalo podle skutku i podle jména, že nikdo nemůže vykonat, co může vykonat svou mocí Bůh...

Michael, jeden ze tří andělů stojících před trůnem Božím je ve Zjevení svatého Jana líčen jako velitel vítězných nebeských vojsk v bitvě proti Satanovi a jeho silám. Bůh ho poslal, aby vypudil Lucifera, který vedl vzpouru mezi anděly.
Michael je také andělem, který přijímá duše zesnulých a váží je. Pro tuto činnost se stal patronem obchodníků s potravinami a zaměstnanců obchodních středisek.

Dále je patronem: bitev, bezpečnostních sil, výsadkářů, rentgenologů a odborníků na radioterapii, umírajících.
Atributy: váhy, drak, meč.

sv. Michaelzdroj: autor neznámý - www.fatym.com


A k Marii je poslán Gabriel, nazvaný "Bůh ukázal svou sílu", protože přišel zvěstovat toho, který se zjevil v poníženosti, aby pokořil zlé moci. 

Archanděl Gabriel se v Bibli objevuje celkem čtyřikrát, pokaždé v úloze Božího posla, proto se také stal patronem diplomatů, kteří jsou právě tak jako on nositeli poselství.

Ve starém zákoně vysvětluje Danielovo vidění a také prorokovi oznamuje, kdy k němu přijde Mesiáš.
V Novém zákoně Zachariášovi předpovídá, že se mu narodí jeho syn Jan Křtitel. Gabrielovou hlavní úlohou však bylo to, že ho Bůh vyslal k Marii: „...počneš ve svém lůně a přivedeš na svět syna a dáš mu jméno Ježíš.”

Dále je patronem: telekomunikací, televize, rozhlasu, pošt, filatelistů.
Atributy: kopí, štít, lilie.

gabrielzdroj: autor neznámý - eikon.podaneruce.cz


A jméno Rafael se vykládá, jak jsme již uvedli, "Bůh uzdravil". Neboť když se Rafael jako léčitel dotkl Tobiášových očí, setřel tmu jeho slepoty. Bylo tedy vhodné, aby ten, který byl poslán přinést uzdravení, se nazýval "Bůh uzdravil".

Svatý Rafael, ukazatel Boží lásky, poráží ducha nečistoty, nestoudnosti a poživačnosti. Pomáhá nám, abychom pod dohledem Neposkvrněné a s její pomocí se stali čistí na těle i na duši a poráželi hřích smilství. Svatý Rafael je andělem lásky, posily, zdraví a správné volby. Svatý Rafael nám pomáhá rozeznat pravou lásku od lásky prchavé. Jemu a jeho andělům je svěřena svátost Ducha Svatého – biřmování. Jako strážce biřmování a sluha Ducha Svatého odívá nás šatem planoucí lásky.

Archanděl Rafael provázel mladého Tobiáše na jeho cestě. Je patronem cestujících, uprchlíků, lékařů, mládeže, snoubenců a kněží. Vyprošuje milost moudrosti, intelektu, rady, síly, zbožnosti a svaté bázně Boží.

Máme ho vzývat při důležitém rozhodování, na cestách, před operací, proti závadným pokrmům a lékům a proti každému nedostatku lásky.

rafaelzdroj: autor neznámý - sk.wikipedia.org

(Z homilií svatého Řehoře Velikého, papeže - breviář
upraveno a doplněno z www.fatym.com)

Závěrečná modlitba z breviáře:
Bože, ty od věčnosti moudře určuješ služby andělů i lidí; dej, ať v našem pozemském životě zakoušíme pomoc tvých svatých andělů, sloužících bez ustání u tvého trůnu v nebi. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Hymnus z breviáře:
Bojuj, Michaeli svatý,
o čest Boží, zažeň války
neb tys anděl míru.
Ochraňuj lid vykoupený,
krví Páně zachráněný,
ode všeho zlého.

Zvěstuj, Gabrieli svatý,
Boží plány, jeho cesty,
neb tys posel spásy.
Veď nás všechny k pravé víře,
uč nás hlásat v Boží síle
Kristův příchod na svět.

Uzdrav, Rafaeli svatý,
naši nemoc, sešlost naši,
neb tys lékař Boží.
Přines útěchu a pomoc,
vyveď slepé z moci temnot
v nebes věčné světlo.

Kriste, andělů všech slávo,
všeho světa věčná spáso,
Králi vykoupených,
v andělů všech svatém sboru
dej, ať můžem Otci tvému
vzdávat věčně chválu.

Další inspirace k modlitbách ke svatým archandělům

 

 

 

 

 

Zobrazeno 6101×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka