To jest vůle Boží

14. 1. 2013 6:21
Rubrika: události

Břevnovský klášter byl posvěcen svatým Vojtěchem před 1020 lety, 14. ledna 993.


Čteme v Hájkově kronice:
Boleslav II. Milostivý a sv. Vojtěch často se spolu scházeli; jednou jdouce z kostela sv. Víta pojavše se za ruce vedli se spolu do lesa, který slul Břevnov. Tam na jednom místě uzřeli pramen vody.
I řekl biskup: „Milý synu, nyní jsem vzpomenul, že časem nočním ukázal mi Pán Bůh tuto vodu a rozkázal mi při ní kostel ve jménu sv. Benedikta postaviti a jej posvětiti a uvésti do něho bratří zákona sv. Benedikta.“
Odpověděl kníže: „Milý otče, oznámím i já tobě také, jaké jsem této noci vidění viděl; andělé pojavše mne, vedli mne před stolici Božské velebnosti; i řekl ke mně ten, kterýž seděl na trůnu: ´Vidíš-li tyto hory a lesy?´ A já padl jsem před ním a řekl: ´Vidím.´ 
I řekl ke mně: ´Vstaň rychle a jdi a postav kostel na místě, kde najdeš hojný pramen vody studené.´
Protož, milý otče, snad tento jest pramen, ke kterému tuto skrze anděla jeho jsme přivedeni.“ 

A v tom rychle vyprýštil se pramen a ukázal se mnohem hojnější než byl prve. 
I řekl biskup: „To jest vůle Boží; protož navraťme se a zítra v tuto hodinu na tomto místě postavice se, s dělníky vykonáme to, co míti ráčí Pán Bůh.“ 
Druhého dne založili dům Boži a uvedli tam bratří řádu sv. Benedikta. Že pak v oné studánce našli břevno, dali klášteru jméno Břevnov. Znamení břevna s třemi suky v červeném poli má dosud opatství zdejší ve znaku. 
Prvním opatem byl bývalý pěstoun sv. Vojtěcha Radla, klášterním jménem Anastasius, jenž po záhubě rodiny Slavníkovy odešel do Uher; tam jsa rádcem krále sv. Štěpána, zaváděl řády křesťanské. 
Když shořel první kostel, kníže Břetislav I., jenž z Polska přivezl tělo sv. Vojtěcha s ostatky sv. Radima a pěti bratří r. 1039, zdejší opatství rozšířil a r. 1045 vystavěl za opata Menharta v ohradě klášterní nový, větší chrám sv. Vojtěcha; i říkalo se tu pak klášter sv. Vojtěcha a sv. Benedikta. Přestavba tato se spojuje se jménem poustevníka Vintíře. 

In František Ruth, Kronika královské Prahy o obci sousedních: zevrubný popis všech umělecko-historických památek
http://archive.org/details/kronikakralovsk02ruthgoog

Můžeme také zalistovat v tzv. Břevnovské kronice:
Máme z minulosti paměť vzácnou; máme dějiny skvělé, slavné, avšak i temné, truchlé, bolestné. V archivu klášterním, který jest privátní, nalézá se sbírka listin, vztahujících se k historii kláštera břevnovského. Mezi nimi jest professní lístek sv. Vojtěcha, na pergameně psaný, pak starý přepis zakládající listiny Boleslava II., potvrzovací listiny papeže Jana XV. a listina Přemysla I., krále českého.

R. 993 založil Boleslav II. se sv. Vojtěchem, biskupem pražským, klášter a kostel na Břevnově, ke cti sv. Benedikta, Bonifáce a Alexia pro mnichy benediktiny, jejichž prvním opatem byl Radla, jenž přijal klášterní jméno Anastasius.
Papež Jan XV. prvnímu opatu Anastasiovi a nástupcům jeho na prosbu sv. Vojtěcha pontifikalie udělil a první místo po biskupovi pražském ustanovil, opatství břevnovské za přední (arciopatství) všech budoucích klášterů benediktinských v Čechách prohlásil a pod ochranu sv. Petra přijal.
...
Zajisté že častěji přicházíval sem do kláštera biskup Vojtěch, by u starého přítele Radly, opata zdejšího, radu a útěchu hledal, když úzkostí srdce jeho naplněno bylo, jak odpoví Bohu za všechno zlé, kteréhož národ veřejně se dopouštěl za duchovní jeho správy.


Břevnov pod Hvězdou, Batěk Emanuel 1898, monografie, vydáno vlastním nákladem
http://kramerius.mlp.cz/kramerius/MShowMonograph.do?id=808


Moderně popsané dějiny kláštera najdeme na oficiálních stránkách:
Břevnovský klášter je klášter řádu benediktinů. Benediktini se řídí Řeholí neboli jakousi ústavou, kterou pro ně sepsal v 6. století sv. Benedikt z italské Nursie. Život tohoto řádu nejlépe vystihuje tradiční benediktinské heslo „Modli se a pracuj“.

Klášter byl založen roku 993 pražským biskupem sv. Vojtěchem († 997) a knížetem Boleslavem II. Pobožným († 999). Byl to první mužský klášter na českém území vůbec. V 11. století byl za opata Menharda postaven v Břevnově první kamenný kostel. Jeho krypta se pod dnešní bazilikou zachovala dodnes. Později byl na stejném místě, kde stál starší románský kostel, postaven prostornější kostel gotický. Břevnovský klášter utrpěl velké škody za husitských válek.

Obnovou a barokní přestavbou prošel po třicetileté válce za opata Tomáše Sartoria († 1700) a pak zvláště v první půli 18. století za opata Otmara Zinka († 1738). Ten najal přední stavitele a umělce doby, jakými byli Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferovi, Petr Brandl, Karel Josef Hiernlea další. Jejich prací pak vznikl umělecky cenný a dodnes obdivovaný komplex budov se zahradou. Ambiciózní plán založit v přestavěném Břevnově v 18. století šlechtickou akademii ztroskotal.

Pohnuté byly dějiny kláštera ve století dvacátém. V roce 1950 byl břevnovský klášter stejně jako ostatní kláštery komunistickou vládou zabrán. Opat Anastáz Opasek († 1999) byl nespravedlivě obviněn a strávil 50. léta ve věznicích. Klášter během komunistické éry značně zchátral. Obnovené benediktinské komunitě se za pomoci státu i zahraničních klášterů podařilo klášterní budovy opravit a důstojně oslavit 1000 let trvání kláštera v roce 1993 — břevnovské opatství bylo při té příležitosti papežem obdařeno čestným titulem »arciopatství«. Papež Jan Pavel II. pak v roce 1997 břevnovské mnichy při své návštěvě v České republice také osobně navštívil. V roce 1999, po smrti Anastáze Opaska, stanul v čele kláštera jako převor-administrátor Prokop Siostrzonek. V posledních letech se pokračuje s opravami celého komplexu a život kláštera vrůstá do života pražského Břevnova na začátku 21. století.

http://brevnov.cz/CS/dejiny

Zobrazeno 1832×

Komentáře

Jana Bezděková

dnes je zároveň den, kdy je pohřeb nejstaršího profese komunity - P. Jana Kohla OSB - R.I.P.

tina

Jak ten čas letí... Pamatuji si na první společnou mši sv. českých benediktinů po návratu na Břevnov 11. července 1990. Zpíval tam tehdy mj. Karel Kryl a o půlnoci jsem odjížděla vlakem směr Berlín na první návštěvu benediktinského kláštera do Alexanderdorfu.
Též si pamatuji na 1000. výročí Břevnova i na 1010. výročí.

tina

A taky si vlastně pamatuji na neděli v březnu 1990, kdy se na Břevnově benediktini objevili úplně poprvé a P. Kánský je představil při mši svaté místním farníkům: byli tam tehdy P. Prokop, bratr Benedikt a bratr Norbert.

Zobrazit 4 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka